Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
W związku z możliwością ogłoszenia od 8 kwietnia 2019 r. bezterminowego strajku, pragniemy przekazać Państwu aktualne informacje. W trakcie referendum strajkowego w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie 90% pracowników biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za strajkiem. Istnieje zatem realne niebezpieczeństwo, że od 8 kwietnia 2019 r. (do odwołania akcji strajkowej przez Organizatora), nasza szkoła nie będzie w stanie spełniać swoich zadań statutowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649 ze zm.) pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów. Organizatorem strajku w naszej szkole jest ZNP. Wobec powyższego, mając na uwadze dobro dzieci, apeluję do Państwa o rozważenie możliwości zapewnienia dzieciom opieki we własnym zakresie. Jednocześnie informujemy, że dyrektor szkoły, we współdziałaniu z Organem Prowadzącym, podejmie wszelkie działania mające na celu zapewnienie dzieciom, które przyjdą do szkoły, właściwych warunków opieki.
Rodzic pracujący może skorzystać z uprawnień: Art. 188.  [Dni wolne na opiekę nad dzieckiem] KP § 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu  roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia); Art. 1672. [Urlop na żądanie] KP Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu; rodzic może ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o zasiłek opiekuńczy dla rodziców  i opiekunów dzieci do 8 roku życia w liczbie do 60 dni.
Aktualne informacje dotyczące strajku będą podawane na stronie internetowej szkoły: www.zschroscina.eu