Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art.158 ust.1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej szkoły.

Data publikacji listy: 31 marca 2020 r. godz. 15.00.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art.158 ust.1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie zaprasza na zebranie informacyjne dla rodziców uczniów - kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2019/2020, które odbędzie się 04.06.2019r. (wtorek) o godz. 18.00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie przy ul. Niemodlińskiej 8d.

Informujemy, iż lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie, została wywieszona na drzwiach budynku szkoły przy ul. Niemodlińskiej 8d. Jednocześnie zawiadamiamy, że wszystkie wnioski i zgłoszenia uczniów zostały rozpatrzone pozytywnie. Do dnia 20 marca, rodzice kandydatów, proszeni są o podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie (dokument (do wydruku) dostępny jest na stronie internetowej szkoły - zakładka "Rekrutacja" oraz w sekretariacie szkoły). W razie problemów z terminowym dostarczeniem dokumentu, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: sekretariat - 774640114. Kolejne zebranie z rodzicami kandydatów (gdzie również możliwe będzie uzupełnienie brakującej dokumentacji) planowane jest na 4 czerwca 2019r.