Regulamin  korzystania ze stołówki szkolnej
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie
na podstawie art.126  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.  z 2017.0.59 25 z późn. zm.)

 

Dyrektor szkoły zarządza co następuje:

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Żywienie uczniów w naszej szkole odbywa się przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw świątecznych, ferii oraz dni wyznaczonych jako wolne od nauki.
 2. Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie oraz pracownicy tej szkoły.
 3. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub których dożywianie finansuje OPS, Rada Rodziców lub Sponsorzy
 4. Wyżej wymienieni uczniowie zapisywani są na obiady po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kierownikowi świetlicy i wypełnieniu wniosku o przyjęcie dziecka na obiady i zapoznaniu się oraz akceptacji regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej.
ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:
 1. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora szkoły, kierownika świetlicy i intendenta w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Wysokość opłat za jeden posiłek jest podawana zarządzeniem dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie.
 3. Cena jednego obiadu dla uczniów i pracowników obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła.
 4. W roku szkolnym 2019/2020 ceny obiadów zostały ustalone na poziomie: obiad dla ucznia – 3,50 zł, obiad dla pracownika – 4,50 zł.
 5. Odpłatność miesięczna zależy od ilości dni obiadowych – podawana będzie 01-go dnia danego miesiąca - nie dokonujemy obliczeń samodzielnie.

 OPŁATY:

 1. Odpłatność za obiady dokonywana jest przez osoby chętne do korzystania wyłącznie w formie bezgotówkowej, w nieprzekraczalnym terminie od 01 do 06 dnia miesiąca, w którym dziecko korzysta ze stołówki.
 2. Kierownik świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka posiada imienną listę uczniów korzystających z obiadów.
 3. Informacja o kwocie za obiady na dany miesiąc będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka oraz w gablocie świetlicy.
ZWROTY ZA OBIADY:
 1. Zwrot poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia  w szkole jest powyżej dwóch dni. Odpis następuje od trzeciego dnia, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u kierownika świetlicy do godz. 9.00 dnia poprzedniego.
 2. W przypadku nieobecności jednodniowej lub dwudniowej obiad odbiera rodzic lub wskazana przez niego osoba.
 3. W miesiącu czerwcu nie ma odpisów obiadowych, wszystkie obiady za nieobecność należy odebrać.
 4. W szczególnych przypadkach, gdy rodzic dokonuje wpłaty za obiady w ściśle określonych dniach tygodnia (np. za 3 dni w tygodniu) – opłata ponoszona jest tylko za zgłoszone dni w porozumieniu z kierownikiem świetlicy.
 5. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie, która dostarcza go dziecku do domu. Obiady „na wynos” wydawane będą poza przerwami szkolnymi.
 6. Korzystanie z obiadów przez uczniów jest możliwe również okazjonalnie.
WYDAWANIE POSIŁKÓW:
 1. Posiłki wydawane są w godzinach od 11.40 do 14.30. I przerwa obiadowa o 11.35, II przerwa o 12.35. 
 2. W stołówce i na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka znajduje się dekadowy jadłospis zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 3. Posiłki przygotowane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:
 1. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom  nie spożywającym posiłków w tym również  rodzicom uczniów.
 2. Uczniowie spożywający posiłki ustawiają się w kolejce oczekując na odebranie bloczka obiadowego.
 3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 4. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należ odnieść w wyznaczone miejsce.
 5. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają nauczyciele – wychowawcy świetlicy.
 6. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.
 7. Uczniowie proszeni są o jak najmniejsze marnotrawstwo otrzymanego jedzenia.

Wszystkie sprawy sporne rozwiązuje dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie w oparciu o zatwierdzony regulamin.

 

Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2020 roku.