1. Ogólne zasady oceniania uczniów

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu).
 2. Nauczyciel ma za zadanie:
  • informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,
  • pomagać uczniowi przy samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
  • motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,
  • dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych zdolnościach ucznia.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.
 6. Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania określa statut szkoły.

 

 1. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

 

Ocenie podlegają: ćwiczenia praktyczne, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

 

 1. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:
  • wartość merytoryczną,
  • stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,
  • dokładność wykonania polecenia,
  • indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia,
  • staranność i estetykę.
 2. Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej i praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia.
  • Sprawdzian planuje się na zakończenie działu.
  • Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
  • Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy.
  • Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
  • Kryteria oceniania sprawdzianu, jego poprawy oraz sposób przechowywania prac są zgodne z WSO.
  • Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego.
  • Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane po oddaniu prac.
 3. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech), sprawdzenie systematyczności pacy ucznia.
  • Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.
  • Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
  • Zasady przechowywania kartkówek reguluje WSO.
 4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie omawianego działu,sprawdza zrozumienie pojęć i umiejętność wypowiedzi. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:
  • zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
  • właściwe posługiwanie się pojęciami,
  • zawartość merytoryczną wypowiedzi,
  • sposób formułowania wypowiedzi.
 5. Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
  • Pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie lub w innej formie zleconej przez nauczyciela.
  • Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.
  • Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.
  • Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.
 6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są ocenianein. za: samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji, inicjatywę przy rozwiązywaniu problemów, znalezienie nieszablonowych rozwiązań.

 

 1. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
  • wartość merytoryczną pracy,
  • stopień zaangażowania w wykonanie pracy,
  • estetykę wykonania,
  • wkład pracy ucznia,
  • sposób prezentacji,
  • oryginalność i pomysłowość pracy.
 2. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO.

 

 

 1. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

 

 1. Sprawdziany teoretyczne lub sprawdziany praktycznych umiejętności są obowiązkowe. Oceny z tych sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
 2. Oceny ze sprawdzianów praktycznych i teoretycznych wyższe niż ocena dopuszczająca nie podlegają poprawie.
 3. Ocen z kartkówek i odpowiedzi ustnych nie można poprawić.
 4. Nauczyciel informuje ucznia o ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).
 6. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np. z nieobecności), biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem (także online).
 7. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, należy stosować przepisy WSO.
 8. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO i rozporządzenia MEN.

 

 1. Zasady badania wyników nauczania

 

 1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.
 2. Badanie to odbywa się w trzech etapach:
  • diagnozy wstępnej,
  • diagnozy na zakończenie I semestru nauki,
  • diagnozy na koniec roku szkolnego.
 3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na oceny semestralną i roczną.

 

Załączniki:
Pobierz plik (biologia PSP Chróścina.pdf)biologia PSP Chróścina.pdf[ ]129 kB
Pobierz plik (chemia PSP Chróścina.pdf)chemia PSP Chróścina.pdf[ ]130 kB
Pobierz plik (edukacja dla bezpieczeństwa PSP Chróścina.pdf)edukacja dla bezpieczeństwa PSP Chróścina.pdf[ ]262 kB
Pobierz plik (edukacja wczesnoszkolna PSP Chróścina.pdf)edukacja wczesnoszkolna PSP Chróścina.pdf[ ]148 kB
Pobierz plik (fizyka klasa 7 PSP Chróścina.pdf)fizyka klasa 7 PSP Chróścina.pdf[ ]403 kB
Pobierz plik (fizyka klasa 8 PSP Chróścina.pdf)fizyka klasa 8 PSP Chróścina.pdf[ ]407 kB
Pobierz plik (geografia klasa 8 PSP Chróścina.pdf)geografia klasa 8 PSP Chróścina.pdf[ ]259 kB
Pobierz plik (geografia PSP Chróścina.pdf)geografia PSP Chróścina.pdf[ ]255 kB
Pobierz plik (historia klasa 4 PSP Chróścina.pdf)historia klasa 4 PSP Chróścina.pdf[ ]326 kB
Pobierz plik (historia klasa 5 PSP Chróścina.pdf)historia klasa 5 PSP Chróścina.pdf[ ]481 kB
Pobierz plik (historia klasa 6 PSP Chróścina.pdf)historia klasa 6 PSP Chróścina.pdf[ ]437 kB
Pobierz plik (historia klasa 7 PSP Chróścina.pdf)historia klasa 7 PSP Chróścina.pdf[ ]634 kB
Pobierz plik (historia klasa 8 PSP Chróścina.pdf)historia klasa 8 PSP Chróścina.pdf[ ]539 kB
Pobierz plik (informatyka klasa 6 PSP Chróścina.pdf)informatyka klasa 6 PSP Chróścina.pdf[ ]127 kB
Pobierz plik (informatyka klasa 7 PSP Chróścina.pdf)informatyka klasa 7 PSP Chróścina.pdf[ ]220 kB
Pobierz plik (informatyka klasa 8 PSP Chróścina.pdf)informatyka klasa 8 PSP Chróścina.pdf[ ]180 kB
Pobierz plik (informatyka PSP Chróścina.pdf)informatyka PSP Chróścina.pdf[ ]229 kB
Pobierz plik (język angielski klasa 4 PSP Chróścina.pdf)język angielski klasa 4 PSP Chróścina.pdf[ ]302 kB
Pobierz plik (język angielski klasa 5 PSP Chróścina.pdf)język angielski klasa 5 PSP Chróścina.pdf[ ]298 kB
Pobierz plik (język angielski klasa 6 PSP Chróścina.pdf)język angielski klasa 6 PSP Chróścina.pdf[ ]310 kB
Pobierz plik (język angielski klasa 7 PSP Chróścina.pdf)język angielski klasa 7 PSP Chróścina.pdf[ ]281 kB
Pobierz plik (język angielski klasa 7.pdf)język angielski klasa 7.pdf[ ]151 kB
Pobierz plik (język angielski klasa 8 PSP Chróścina.pdf)język angielski klasa 8 PSP Chróścina.pdf[ ]422 kB
Pobierz plik (język angielski klasy 1 3.pdf)język angielski klasy 1 3.pdf[ ]226 kB
Pobierz plik (język niemiecki klasa 4 PSP Chróścina.pdf)język niemiecki klasa 4 PSP Chróścina.pdf[ ]134 kB
Pobierz plik (język niemiecki klasy 1 3 PSP Chróścina.pdf)język niemiecki klasy 1 3 PSP Chróścina.pdf[ ]109 kB
Pobierz plik (język niemiecki klasy 5 8 PSP Chróścina.pdf)język niemiecki klasy 5 8 PSP Chróścina.pdf[ ]147 kB
Pobierz plik (język polski klasa 4 PSP Chróścina.pdf)język polski klasa 4 PSP Chróścina.pdf[ ]264 kB
Pobierz plik (język polski klasa 5 PSP Chróścina.pdf)język polski klasa 5 PSP Chróścina.pdf[ ]354 kB
Pobierz plik (język polski klasa 6 PSP Chróścina.pdf)język polski klasa 6 PSP Chróścina.pdf[ ]265 kB
Pobierz plik (język polski klasa 7 PSP Chróścina.pdf)język polski klasa 7 PSP Chróścina.pdf[ ]260 kB
Pobierz plik (język polski klasa 8 PSP Chróścina.pdf)język polski klasa 8 PSP Chróścina.pdf[ ]330 kB
Pobierz plik (karta rowerowa klasy 4 8 PSP Chróścina.pdf)karta rowerowa klasy 4 8 PSP Chróścina.pdf[ ]91 kB
Pobierz plik (matematyka klasa 4 PSP Chróścina.pdf)matematyka klasa 4 PSP Chróścina.pdf[ ]194 kB
Pobierz plik (matematyka klasa 5 PSP Chróścina.pdf)matematyka klasa 5 PSP Chróścina.pdf[ ]231 kB
Pobierz plik (matematyka klasa 6 PSP Chróścina.pdf)matematyka klasa 6 PSP Chróścina.pdf[ ]294 kB
Pobierz plik (matematyka klasa 7 PSP Chróścina.pdf)matematyka klasa 7 PSP Chróścina.pdf[ ]1610 kB
Pobierz plik (matematyka klasa 8 PSP Chróścina.pdf)matematyka klasa 8 PSP Chróścina.pdf[ ]1604 kB
Pobierz plik (muzyka klasy 4 7 PSP Chróścina.pdf)muzyka klasy 4 7 PSP Chróścina.pdf[ ]173 kB
Pobierz plik (plastyka klasy 4 7 PSP Chróścina.pdf)plastyka klasy 4 7 PSP Chróścina.pdf[ ]211 kB
Pobierz plik (przyroda klasa 4 PSP Chróścina.pdf)przyroda klasa 4 PSP Chróścina.pdf[ ]1540 kB
Pobierz plik (religia klasy 1 3 PSP Chróścina.pdf)religia klasy 1 3 PSP Chróścina.pdf[ ]349 kB
Pobierz plik (religia PSP Chróścina.pdf)religia PSP Chróścina.pdf[ ]370 kB
Pobierz plik (technika klasy 4 7 PSP Chróścina.pdf)technika klasy 4 7 PSP Chróścina.pdf[ ]218 kB
Pobierz plik (WOS PSP Chróścina.pdf)WOS PSP Chróścina.pdf[ ]411 kB
Pobierz plik (wychowanie fizyczne PSP Chróścina.pdf)wychowanie fizyczne PSP Chróścina.pdf[ ]167 kB