KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019 - 2020 PSP CHRÓŚCINA

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.               w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,  z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2.

Rada pedagogiczna                 

Spotkanie z rodzicami

10.09.2019 r.

3.

Rada pedagogiczna                   

Spotkanie z rodzicami

05.11.2019 r.

4.

Kiermasz świąteczny

15.12.2019 r.

5.

Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych

20.12.2019 r.

6.

Informacja o proponowanych ocenach

14.01.2020 r.

7.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31.12.2019 r.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.                w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,  z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.                  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

8.

Rada klasyfikacyjna
Spotkanie z rodzicami

28.01.2020 r.

9.

Koniec I semestru

07.02.2020 r. (ostatni dzień przed feriami)

10.

Ferie zimowe

10 -23.02.2019 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.                w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,  z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.                  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

11.

Rada pedagogiczna                   

Spotkanie z rodzicami

24.03.2020 r.

12.

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04 - 14.04.2020 r.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.        w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,  z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.           w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

13.

Egzamin ósmoklasisty
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny


 

Dodatkowy termin w klasach ósmych
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny

 21 - 23.04.2020 r.
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia                        1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków                     i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

01 - 03.06.2020 r.

14.

Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych
Spotkanie z rodzicami

15.05.2020 r.

15.

Dzień Otwarty – Festyn Rodzinny

07.06.2020 r.

16.

Informacja o proponowanych ocenach

29.05.2020 r.

17.

Rada klasyfikacyjna

16.06.2020 r.

18.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.06.2020 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.                 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

19.

Ferie letnie

27.06 - 31.08.2020 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.                   w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.                 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

20.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

12.06.2020 r. (piątek po Bożym Ciele)