NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z KART HISTORII SZKOŁY

Mury nowej szkoły rosły pod czujnym okiem przyszłego kierownika placówki – pani Eryki JózefowskiejRok 1967 – rozpoczęto budowę nowej szkoły; mieszkańcy z zainteresowaniem śledzili przebieg prac. Ludzie nie szczędzili czasu i rąk, by w terminie oddać do użytku nowy budynek.


Ostatnie prace porządkoweUroczyste przecięcie wstęgiRok szkolny 1968/69 – w niedzielę 1 IX 1968r. o godz. 14.00 przed budynkiem nowej szkoły zgromadzili się mieszkańcy wsi, zaproszeni goście, nauczyciele oraz dzieci na uroczystość oficjalnego otwarcia szkoły z ośmioma klasami, świetlicą i zastępczą salą gimnastyczną. Przybyli również przedstawiciele władz powiatowych, oświatowych i gromadzkich.

Uczniowie klasy pierwszej rozpoczynający naukę już w nowym budynkuPierwszy apel2 IX 1968 r. – powitano nowy rok szkolny. Naukę rozpoczęło 210 uczniów. Pracę podjęło 7 nauczycieli: Romana Strycharz, Elżbieta Kielar, Wiesława Niżankowska. Elżbieta Ławrywianiec, Dioniza Cembrowska, Teresa Mazgaj. Kierownikiem szkoły została Eryka Józefowska.

Rok szkolny 1969/70 – do szkoły uczęszczało już 275 uczniów.

Rok szkolny 1970/71 – liczba uczniów powiększyła się do 294, do grona pedagogicznego dołączyły panie Irena Drewniakowska i Romana Kunicka.

Rok szkolny 1972/73 – szkoła została powiększona o filię we Wrzoskach, funkcję kierownika powierzono pani Danucie Gutce.

Szkoła w MechnicachRok szkolny 1973/74 – połączono dwie szkoły ośmioklasowe: szkołę w Mechnicach ze szkołą w Chróścinie i utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną, której dyrektorem został Stanisław Michalczuk.

Rok szkolny 1976/77 – zlikwidowano gminę Chróścina i przyłączoną ją do gminy Dąbrowa; szkoła w Chróścinie znów przyjęła nazwę Zbiorczej Szkoły Podstawowej, której dyrektorem została Wiesława Niżankowska.

Rok szkolny 1983/84 – na posiedzeniu rady pedagogicznej z dn. 20.02.1984r. zatwierdzono wniosek o nadanie szkole imienia Gustawa Morcinka.

2 VI 1984 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Gustawa Morcinka i wręczenia sztandaru.

Uroczysty apel na boisku szkolnymPrzekazanie sztandaruPierwszy poczet sztandarowy30 VI 1984 r. – pani dyrektor Eryka Józefowska odeszła na emeryturę.

Rok szkolny 1985/86 – powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły i 1 VI 1986r. odbył się festyn, z którego dochód przeznaczono na rozbudowę szkoły.

W 1985 r. powstała szkolna czytelnia.

Rok szkolny 1989/90 – odbył się I Sejmik Szkół Morcinkowskich w Skoczowie, na którym szkołę reprezentowały panie Adela Jagiełło – opiekun biblioteki i pani Krystyna Jakubowska.

Rok szkolny 1990/91 – do szkoły powróciła nauka religii. 28 IX 1990r. odbyła się uroczystość poświęcenia i zawieszenia krzyża w szkole. Wszedł w życie nowy system oceniania – dołączyły oceny: „1” i „6”. Wprowadzono język zachodnioeuropejski. 25 I 1991r. – pani dyrektor Wiesława Niżankowska odeszła na emeryturę. Wyborem rady pedagogicznej stanowisko dyrektora szkoły objęła pani Irena Nowak.

Rok szkolny 1996/97 – społeczność szkolna wzięła udział w obchodach 700 – lecia wsi Mechnice.

Bogaty program artystyczny stał się tradycją wszystkich festynówRok szkolny 1997/98 – VI 1998r. – I festyn szkolny o nazwie „Marzenia się spełniają”, z którego dochód przeznaczony został na wyposażenie sali gimnastycznej. Takie festyny odbywały się do VI 2004r.


W organizację festynu angażowali się wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele. Nad właściwym przebiegiem przygotowań czuwała pani dyrektor Irena NowakPozalekcyjne warsztaty komputerowe w nowej pracowniRok szkolny 1998/99 – uroczyście obchodzono XXX lecie szkoły podczas II festynu szkolnego.

PSP w Chróścinie otrzymała pracownię komputerową w ramach programu „Pracownia komputerowa w każdej gminie”.

Wanda Chotomska nie tylko pisze dla dzieci, ale potrafi też się z nimi wspaniale bawićPamiątkowy wpis do szkolnej kroniki25 XI 1998 r.
– odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z cenioną polską pisarką Wandą Chotomską.


Apel inaugurujący pracę Publicznego Gimnazjum w ChróściniePierwsi gimnazjaliści przekraczają próg szkołyRok szkolny 1999/2000 – w wyniku reformy oświaty powstała sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa i trzyletnie Publiczne Gimnazjum. Dyrektorem gimnazjum została pani Danuta Panufnik. Grono pedagogiczne liczyło 11 nauczycieli: Janina Solińska, Krystyna Jakubowska, Ewa Bernacka – Szuster, Urszula Janus, Ewa Jagiełło, Krystian Iwański, Grzegorz Fiec, Maciej Troszyński, Iwona Koc, Joanna Gwozdek. Funkcję dyrektora PSP pełniła nadal pani Irena Nowak.

Imprezy przygotowane przez PCK dostarczają wielu wspaniałych przeżyć zarówno występującym uczniom jak i widowniRok szkolny 2000/01 – w PG powołano SKPCK, którego opiekunem została pani Janina Solińska.

Rok szkolny 2001/02 – powołano Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej, którego przewodniczącym został pan Leszek Maculewicz.

W tym roku szkolnym odbył się I egzamin gimnazjalny i sprawdzian w klasie szóstej.Grono Pedagogiczne na uroczystym apelu pożegnalnym pani dyrektor Ireny Nowak i pani sekretarki Krystyny Półtorak

W 2002 r. odeszła na emeryturę dyrektor Szkoły Podstawowej pani Irena Nowak.

Rok szkolny 2002/03 – dyrektorem szkoły podstawowej została Mariola Wodyńska.

W październiku 2002 r. gimnazjum otrzymało własną pracownię komputerową.
Założono Szkolny Klub Europejski, którego opiekunami zostali:
w PSP Agnieszka Reuss – Hennek, w PG Krystian Iwański.Uczniowie gimnazjum w swojej nowej pracowni

Gimnazjum uzyskało certyfikat „Szkoła z Klasą”.

Rok szkolny 2004/05 – 1 IX 2004r. – PG i PSP zostały połączone w Zespół Szkół w Chróścinie. Stanowisko dyrektora ZS objęła pani Danuta Panufnik.6 XII 2004 r.
– marzenia się spełniły i w tym dniu odbyła się uroczystość
otwarcia nowej sali gimnastycznej.Uroczyste przecięcie wstęgi podczas ceremoni otwarcia nowej sali gimnastycznej
IV 2005 r.
– odbyła się uroczystość poświęcona papieżowi Janowi Pawłowi II.

VI 2005 r. – nawiązano współpracę międzynarodową ze szkołami na Ukrainie i w Niemczech.

Rok szkolny 2006/07
– PSP otrzymała drugą pracownię komputerową, a z funduszy budżetu szkoły
Profesjonalnie wyposażona pracownia językowa ułatwia przyswajanie wiedzyi Rady Rodziców zakupiono pracownię językową.
Rok szkolny 2007/08
– po raz pierwszy przyznano uczniom stypendia naukowe i sportowe.

II DYREKTORZY SZKOŁY


Michalczuk Stanisław


Józefowska Eryka


Niżankowska Wiesława


Nowak Irena


Panufnik Danuta


Wodyńska Mariola

Grono pedagogiczne

Bajkiewicz Beata

Banasiak Kazimiera

Baraniewicz Leszek

Bartnik Agnieszka

Bartush Beata

Bernacka-Szuster Ewa

Burczek Gabriela

Cembrowska Dioniza

Chruszczyk Halina

Cieśla Wiesława

Datko Barbara

Ferenc Elwira

Fiec Grzegosz

Fitowska Anna

Folta Ewa

Frańczok Romana

Gahl Karina

Garbacz Halina

Goszcz Marek

Górawska

Gwozdek Joanna

Herman Halina

Hofman Helena

Hołubecka Katarzyna

Homenda Aleksandra

Hrymniak Marianna

Iwańska Anna

Iwański Krystian

Jagiełło Adela

Jagiełło Ewa

Jakubowska Krystyna

Janas Agnieszka

Janus Urszula

Jańczyk Marta

Jasyk Krzysztof

Józefowska Eryka

Józefowska Jolanta

Kabała Krzysztof

Karda Anna

Kasprzyk Elżbieta

Kierzyk Elżbieta

Koc Iwona

Korzeniewicz Małgorzata

Kownacka Małgorzata

Kowolik Sylwia

Krawczuk Zofia

Kukucka Krystyna

Kustra Robert

Lelek Wilhelm

Lyra Piotr

Ławrywianiec Alicja

Ławrywianiec Elżbieta

Mazgaj Teresa

Michalczuk Maria

Michalczuk Stanisław

Midek-Botor Gabriela

Misiewicz Kamila

Modelska Józefa

Mościchowska Joanna

Niedziela Róża

Niżankowska Wiesława

Nowacka Jadwiga

Nowak Irena

Nowy Marek

Okoniewska Marta

Olichwer Maria

Ostaszewska Krystyna

Palak Zbigniew

Paliga Jolanta

Panufnik Danuta

Patrzek Adela

Pluta Aleksandra

Ratajczak Karina

Reuss-Hennek Agnieszka

Reuss Klaudia

Rybarczyk Justyna

Rynkowska Maria

Rzeszowska Danuta

Sąsiadek Tomasz

Skrzypczyk Elżbieta

Solińska Janina

Staszak Paweł

Stawiński Tomasz

Steciuk Małgorzata

Strycharz Romana

Szkolnicka Elżbieta

Szymczyk Ewa

Szyper Jerzy

SM Dalmacja

SM Eligia

SM Augustyna

SM Ewodia

SM Urszula

SM Miriam

Tarnogrodzka Ewa

Tempka Barbara

Tempka Elżbieta

Tlatlik Barbara

Tomczuk Elżbieta

Topolnicka Lucyna

Topolnicka Małgorzata

Troszyński Maciej

Wajman Zbigniew

Winiarska Danuta

Wodyńska Mariola

Wolak Halina

Ksiądz Wołowiec Ryszard

Woźniczka Sylwia

Załuski Maciej

Zygmunt Katarzyna


Grono Pedagogiczne w roku szk. 1982/1983. Grono Pedagogiczne z absolwentami gimnazjum w roku szk. 2002/2003.

III ORGANIZACJE SZKOLNE

Z życiem szkoły wiąże się działalność społeczna, przejawia się ona w pracy organizacji społecznych, z których do dzisiaj pozostały: Samorząd Uczniowski i SK PCK.

Istniały też inne:

LOK – opiekun Krzysztof Kabała


LOP
– opiekunowie: Elżbieta Tomczuk, Katarzyna HołubeckaDziałalność sklepiku szkolnego ma w naszej szkole wieloletnią tradycję – rok szk. 1987/88


Spółdzielnia Uczniowska
– opiekunowie: Elżbieta Ławrywianiec, Janina Solińska, Romana Węcławowicz


SKO
– opiekunowie: Elżbieta Ławrywianiec, Janina Solińska


ZHP
– phm Irena Nowak. Ostatnią drużynę prowadził absolwent naszej szkoły Mirosław Tempka.


Samorząd Uczniowski
– opiekunowie: Elżbieta Tempka, Krystyna Jakubowska, Teresa Mazgaj, Urszula Janus, Gabriela Midek – Botor, a od wielu lat po dziś dzień Krystian Iwański. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie wybierani w demokratycznych wyborach.
Szkolne Koło PCK
– opiekunowie Elżbieta Tomczuk, Barbara Tlatlik, a od dziewięciu lat Janina Solińska.

W swej działalności kolo wypracowało własne tradycje:

 • organizowanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej .
 • praca młodzieży w sztabie WOŚP w Opolu,
 • udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Gorączka złota” polegającej na zbiórce „Złotych monet” z przeznaczeniem na wypoczynek letni dzieci z rodzin najuboższych.
 • popularyzacja honorowego krwiodawstwa w szkole i w środowisku pod hasłem „Dzisiaj JA , jutro TY” połączone z poborem krwi,
 • organizacja „Tygodnia PCK” mająca na celu krzewienie idei czerwonokrzyskich,
 • udział uczniów w konkursach „Zdrowy styl życia”.Członkowie Szkolnego Koła PCK na scenie Teatru im. Jana Kochanowskiego.
Osiągnięcia SK PCK:

 • prezentowanie programów artystycznych o tematyce czerwonokrzyskiej na uroczystościach
 • organizowanych przez Okręgowy Zarząd PCK w Opolu,
 • II miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Zdrowy styl życia”.
 • wyróżnienie naszej młodzieży w akcji charytatywnej oraz podziękowania od Prezesa Fundacji Polskiej Akcji Humanitarne – Janiny Ochojskiej,
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Na największego zbieracza złota”,
 • Wiele podziękowań z Zarządu Okręgowego PCK w Opolu za działalność koła,
 • Opiekun SK PCK został nagrodzony odznaką „Zasłużony opiekun kola PCK”.(


W latach 1999 – 2007 działało Kółko Teatralne „Pluciki”, którym opiekowała się Aleksandra Pluta. W zajęciach uczestniczyło około 150 uczniów. Podczas działania kółka przygotowano i zaprezentowano wiele przedstawień, uświetniających uroczystości szkolne i środowiskowe.„Pluciki” na „Herodach 2001”.
Największe osiągnięcia zespołu:

 • III miejsce w XVI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Herody 2001” w Lewinie Brzeskim, (wyróżnienie indywidualne otrzymali Piotr Niedziela i Tomasz Nicpoń oraz opiekun Aleksandra Pluta)
 • III miejsce w XXII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Herody 2007” w Lewinie Brzeskim (wyróżnienie indywidualne dla Cezarego Pawlonki i Wojciecha Medolińskiego oraz opiekuna grupy)


Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne „TRAMP-EK”

Historia koła sięga „zamierzchłych” czasów. W 1999 roku grupa turystów – entuzjastów postanowiła założyć w Chróścinie koło turystyczne. Opiekunem został nauczyciel geografii Krystian Iwański. Po złożeniu wniosku o rejestrację w opolskiej siedzibie PTTK koło otrzymało nr 104. W czasie trwającej 10 lat działalności członkowie TRAMP-KA odwiedzili niezliczoną ilośćRajd rowerowy „Rowerem przez Jurę Krakowsko- Częstochowską. ciekawych turystycznie regionów naszego kraju.


IV KONKURSY

Uczniowie szkoły chętnie biorą udział w różnych konkursach (przedmiotowych i innych) odnosząc spore sukcesy. Oto te najbardziej znaczące:

2001 r. – Marek Wocka zajął I miejsce w telewizyjnym konkursie Krzyżówka 13-latków

2002r. – Franziska Maculewicz, Wiktor Maculewicz, Joanna Labusga, zostali finalistami II Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

2002r. – Robert Futkowski zdobył I miejsce w VIII Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym

2003r. – Daria Soboń i Robert Futkowski zdobyli I miejsce w IX Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym

2003r. – Marek Wocka zdobył tytuł laureata II miejsca w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Sukces ten powtórzył w następnym roku szkolnym

2003 r. – odbył się I Gminny Konkurs „Matematyka, Fizyka, Chemia w Służbie Ludzkości”. Zorganizowany został przez nauczycieli szkoły pod przewodnictwem pani Janiny Solińskiej. Zwyciężył zespół uczniów naszej szkoły.

2004r. – Sylwia Kołtowska, Beniamin Biskup i Agnieszka Słowik zdobyli I miejsce w IX Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym

2004 r. – Marek Wocka zajął III miejsce w etapie wojewódzkim Olimpiady Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia

2006r. – Patrick Birke zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym związanym z tematyką Wojska Polskiego. Szkoła otrzymała podziękowania od Ministerstwa Obrony Narodowej.

2007r. – Jakub Górny został laureatem, a Ewa Skrzypczyk i Sylwia Kołtowska finalistkami Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej

2007r. – Aleksandra Myśliwy zajęła III miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Artystycznym „Liść Dębu”

2008r. – Jakub Górny został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego

2009r. – Ewa Skrzypczyk została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego

2009 r. – Jakub Bias, Natalia Dębska, Michał Kukielka, Kamila Nasuta, Łukasz Szczepańczyk zdobyli II miejsce w Ogólnopolskim Finale Konkursu „Odyseja umysłu 2009”.

2009 r. – Ewelina Adamska i Małgorzata Niedziela zajęły III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Kroszonkarskim organizowanym przez Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach

Laureatki konkursu... ... i ich prace na wystawie w Muzeum Wsi w Bierkowicach

V OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

1991r. – Robert Duda – srebrny medal na 2,5 km młodzików w mistrzostwach Polski i XVI Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży szkolnej w biegach przełajowych

1996r. brązowy medal w koszykówce chłopców podczas Wojewódzkich Igrzysk Szkół Wiejskich LZS

1997r. złoty medal w koszykówce chłopców podczas Wojewódzkich Igrzysk Szkół Wiejskich LZS

1998r. V Wojewódzkie Igrzyska Szkół Wiejskich LZS

 • złoty medal w piłce ręcznej chłopców
 • IV miejsce w piłce koszowej chłopców
 • IV miejsce w piłce koszowej dziewcząt
 • V miejsce w klasyfikacji ogólnej szkół w województwie

1999r. – Maciej Wodyński, Paweł Papiernik - brązowe medale w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej SZS w biegu na 1000m i skoku w dal

2006r. – srebrny medal w piłce ręcznej dziewcząt w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkół Gimnazjalnych

2006r. – brązowy medal w piłce ręcznej chłopców w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkół Podstawowych

2007r. – Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkół Gimnazjalnych

 • złoty medal w koszykówce dziewcząt
 • Błażej Pluta - brązowy medal w skoku w dal

2008r. Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

 • złoty medal w koszykówce dziewcząt szkół gimnazjalnych
 • złoty medal w koszykówce chłopców szkół gimnazjalnych
 • srebrny medal w koszykówce dziewcząt szkół podstawowych

Złote medalistki na podium.

VI REALIZOWANE PROJEKTY

 • projekty wymiany międzynarodowej uczniów
 1. 13-18.06.2005r. – „Współpraca lokalna” – realizowany w Chróścinie z udziałem uczniów ZS w Chróścinie i Gimnazjum w Haliczu (Ukraina)
 2. 31.05 – 06.06.2006r. – „Dialog kulturowy – cz. I” – realizowany w Chróścinie z udziałem 40 uczniów z ZS w Chróścinie, 20 z Gimnazjum w Haliczu i 20 z Hauptschule w Lengede (Niemcy). Projekt zdobył I Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego w konkursie „Partnerstwo bez granic” w 2007r. w kategorii instytucje publiczne, organizacje i instytucje pozarządowe o zasięgu lokalnym.
 3. 21.05 - 27.05.2007r. – „Dialog Kulturowy – cz. II” – realizowany w Haliczu na Ukrainie z udziałem 20 uczniów ZS w Chróścinie i Gimnazjum w Haliczu.
 4. 01.10 – 07.10.2007r. – „Dialog Kulturowy – cz. III” realizowany w Lengede w Niemczech z udziałem 20 uczniów z ZS w Chróścinie i Hauptschule w Lengede.
 • projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 1. „3xR: Rozwój – Rekreacja – Rozrywka” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej ZS w Chróścinie od 01.05.2007r. – do 31.04.2008r.(konkurs grantowy „Szkoła na Tak”).
 2. „Nasza szkoła – Twoją szansą” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, realizowany w Publicznym Gimnazjum w ZS w Chróścinie od 01.05.2007r. – do 31.04.2008r. (konkurs grantowy „Szkoła na Tak”).
 3. 02.01 – 30.06.2009r. „Rozwijamy się dziś dla jutra” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 • inne projekty

16.10 – 15.12.2008r. – „Jesienne spacery ścieżkami nauki, kultury i sztuki” – aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych – w ramach realizacji zadania objętego rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r.