Dobrowolne składki w celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rodzice mogą wpłacać na konto  Rady Rodziców:

05 1090 1649 0000 0001 3277 2970


SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


przewodnicząca - Pani Izabela Dusza
zastępca przewodniczącej - Pani Sylwia Kula - Woźniak
sekretarz - Pani Marzena Frasiak
skarbnik
- Pani Marta OlenderREGULAMIN RADY RODZICÓW
przy PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
im.
GUSTAWA MORCINKA W CHRÓŚCINIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

  §1

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie.

Rozdział II
Zakres i przedmiot działania
§2

 1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.
 2. Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, Rad ą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 §3

 1. Terenem działania Rady Rodziców jest szkoła.
 2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Rozdział III
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów
§4

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

 1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły.
 3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
 4. W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
 5. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
 6. Wybory do rad oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
 7. Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej: przyjmowanie zgłoszeń kandydatur, nadzorowanie przebiegu głosowania, podanie wyników głosowania.
 8. Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
 9. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 10. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
 11. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
 12. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 13. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.
 14. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

 §5

 Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

 1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Przedstawicielem Rady Rodziców zostaje przedstawiciel rady oddziałowej, który w głosowaniu otrzymał najwyższą liczbę głosów.
 3. Przedstawiciel rady oddziałowej, który w głosowaniu otrzymał najwyższą liczbę głosów może przekazać swoje prawo innemu członkowi rady oddziałowej.

Rozdział IV
Zadania rad oddziałowych
§6

 1. Przewodniczący rady oddziałowej reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Rada oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.
 3. Rada oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

 §7

 1. Pracami rady oddziałowej kieruje przewodniczący.
 2. Przewodniczący rady oddziałowej w szczególności: reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału i radę oddziałową wobec innych podmiotów, utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów, dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady oddziałowej,
 
Rozdział V
Zadania i kompetencje Rady Rodziców
                                                                                §8

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 §9

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel z każdej rady oddziałowej, wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 2. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania  i szkolny zestaw podręczników.
 3. W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 §10

Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. z wnioskami i opiniami może występować do: dyrektora szkoły, samorządu uczniowskiego,organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 §11

Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.

 §12

Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

                                                                                §13
Rada Rodziców opiniuje delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.

                                                                                §14
Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

                                                                                §15
Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

Rozdział VI
Ogólne zasady działania Rady Rodziców
§16
 1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
 2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.                                                               

  §17

 1. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
 3. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.
 4. Głosowanie tajne przeprowadza się w sposób określony w § 4.
 5. Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców: przyjmowanie zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie głosowania, policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
 6. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
 7. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 8. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
 9. Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 10. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 11. Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.

  §18

 1. W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.
 2. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.
 3. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakres u spraw.
 4. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.

  §19

 1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz przewodniczącego wybiera: zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika.
 2. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
 3. W celu bieżącego kierowania pracą Rady Rodziców powołuje się prezydium Rady Rodziców.
 4. W skład prezydium Rady Rodziców wchodzi przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz skarbnik Rady Rodziców.

  §20

 1. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców przeprowadza się oddzielnie.
 2. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
 4. Zadania przewodniczącego podczas wyborów zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców: przyjmowanie zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie głosowania, policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
 5. Zgłoszenia kandydatów na zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli  na zebranie.
 6. Kandydaci na zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 7. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych prze z członków Rady Rodziców.
 8. Za wybranego zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 9. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

  §21

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

Rozdział VII
Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

  §22

 1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:Zadania przewodniczącego Rady Rodziców: reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą, przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania,prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, przekazywanie dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców, podpisywanie uchwał Rady Rodziców, monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał, podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności oraz innych uzasadnionych przypadkach, w tym na wskazanie Dyrektora Szkoły.
 3. Zadania sekretarza Rady Rodziców: zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców, opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców, organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców, protokołowanie zebrań Rady Rodziców, prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców.
 4. Zadania skarbnika Rady Rodziców: prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców, wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

§23

Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:

 1. Członek Rady Rodziców ma prawo do: czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców, składania wniosków i projektów uchwał, udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców.
 2. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do: czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany, nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a tak że nauczycieli i innych pracowników szkoły, realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.
 3. Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.
                                                                                      §24

       1. Porządek zebrania zatwierdza Rada Rodziców.
       2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i      
           stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).
       3. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Rodziców mogą zgłaszać
           propozycje zmian w porządku zebrania.
       4. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.
       5. Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Rodziców.

                                                                                 Rozdział VIII
                                                                   Tryb podejmowania uchwał
                                                                                       §25
  1. Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.
  2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.
  3. Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi w pierwszym terminie zebrania, co najmniej 50% członków Rady Rodziców, w drugim terminie zebrania, co najmniej 30% członków Rady Rodziców.
  4.  Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".

     §26

   1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.

   2. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

   3. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.

   4. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.

    §27

   1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
   2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
   3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

     §28

   Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

         Rozdział IX

   Dokumentowanie zebrań

   §29

    Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.

    §30

   1. Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.
   2. Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i protokolant.
   3. Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców.
   4. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać: numer i datę zebrania, numery podjętych uchwał, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum, wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły), zatwierdzony porządek zebrania, stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania, przebieg zebrania, treść zgłoszonych wniosków, podjęte uchwały i wnioski, podpisy przewodniczącego i protokolanta.

     §31

   1. Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego.
   2. Treść uchwał Rady Rodziców wpisuje się w całości do księgi protokołów.
   3. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

    Rozdział X

   Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

   §32

   1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców.
   2. Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.

    §33

   1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na: poprawę bazy materialnej szkoły, wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły, wycieczki szkolne, imprezy szkolne, nagrody, stypendia, zapomogi, obsługę finansową Rady Rodziców, pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów, pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.
   2. Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są: przewodniczący, skarbnik.
   3. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Rada Rodziców.
   4. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym i formalnym.
   5. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać: dyrektor szkoły, wychowawcy klas, pedagog szkolny, rady oddziałowe, Samorząd Uczniowski.

    §34

   Na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców za ubiegły rok szkolny.

   Rozdział XI

   Postanowienia końcowe

     §35

   Rada Rodziców używa pieczątki Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie.

     §36

   1. Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez oddziałowe zebranie rodziców.
   2. Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców wybiera się nowych.

      §37

   Regulamin został uchwalony przez Rady Rodziców w dniu 25 maja 2018 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

        

    

    
Pierwsze w roku szkolnym 2019/20 zebranie  Rady Rodziców  przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie,  odbędzie się w czwartek 19 września 2019 r. o godzinie 17.00 w sali nr 13 .
Zebranie ma na celu wybór Prezydium Rady Rodziców, wybór oferty ubezpieczenia dla uczniów oraz ustalenie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.
Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 20 kwietnia 2016r. o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Chróścinie przy ul. Niemodlińskiej 8d. Serdecznie zapraszamy.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie Rady Rodziców, które odbędzie się 25.11.2015r. (środa) w budynku Zespołu Szkół w Chróścinie przy ul. Niemodlińskiej 8d.