DRODZY   RODZICE
Płatność za obiady we wrześniu potrącona będzie z wpłat za marzec.
 Płatność za obiady we wrześniu
wynosi 45,50zł
Wpłaty należy dokonać przelewem do 10 października 2020r. na rachunek bankowy szkoły
nr konta 86 1130 1219 0026 3109 4920 0014
W tytule wpłaty należy podać nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza, a także miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.
 Bardzo prosimy o wpłaty w terminie .
 Dziękujemy!
(Jadłospis w zakładce "Stołówka")